znalectví     

 

Znalectví, znalecké služby, úkony, posudky

 

znalecká činnost se uplatňuje v procesu aplikace práva, při dokazování ve všech druzích řízení před občanskoprávními, trestními a správními soudy, před správními orgány, v rozhodčím řízení a v dalších typech právních procedur. 

Znalectví se řídí zákonem č.36/1967 Sb., o znalcích a tlumočnících. Podrobnosti dále stanoví vyhláška č.37/1967 Sb., k provedení zákona o znalcích a tlumočnících, ve znění vyhlášek č. 11/1985 Sb., č. 184/1990 Sb. a č. 77/1993 Sb.

 

Znalec

Kdo je to znalec? Znalec podle zákona je osoba, kterou do této funkce pro konkrétní obor, odvětví a specializaci jmenoval ministr spravedlnosti nebo předseda krajského soudu, který k tomu byl ministrem pověřen. Pro znalce v tomto smyslu se též používá pro rozlišení od obecného pojmu "znalec" označení soudní znalec.

 

Požadavky na znalce pro obor IT: Předpokladem je specializace v oboru kybernetika, odvětví výpočetní technika

a) pro případy týkajících se podnikových IS/IT   zaměření na oblast podniková informatika (podnikové informační systémy, podniková řešení IS/IT, ICT,...)

b) v případě, že mají být posuzovány otázky cen (produktů, služeb, plnění ze smluvních závazků, a pod.) a jejich přiměřenosti pak obor ekonomika –odvětví ceny a odhady

Znalecká oprávnění

Ing. Jan Krestýn, soudní znalec jmenovaný Krajským soudem v Brně v roce 1995

 

1) č.j. Spr 328/95 ze dne 11.12.1995, v oboru kybernetika, odvětví výpočetní technika se specializací informační technologie, informační systémy - podniková řešení, aplikační software    dokument  PDF

2) č.j. Spr 443/2003 ze dne 6.2.2003, v oboru ekonomika, odvětví ceny a odhady se specializací na produkty a služby informačních technologií     dokument  PDF

 

Znalecký posudek

Co je to znalecký posudek?. Znalecký posudek je soubor výroků ve smyslu Vyhlášky Ministerstva spravedlnosti ČR č. 37/1967 ve znění pozdějších předpisů. Vypracovává jej soudní znalec.

Znalecké posudky se uplatňují nejen u soudních řízení, ale i u správních řízení a různých právních úkonů pro právnické i soukromé subjekty.

Cílem znaleckých posudků  je obecně odpověď na otázky objednatele a objektivizace daného problému  z věcného a právního hlediska.

Hlavní předmět našich znaleckých posudků

Aplikační software, informační systémy, řešení ICT

Know-how, autorská a majetková práva, ochranné známky,...

Internetové domény, web aplikace, prezentace, portály,

Výběrová řízení, Veřejné zakázky

Služby IT

Smlouvy IT, plnění smluv, revize smluv

Dodávky, implementace, realizace řešení, projekty ICT

Ekonomika IT, ceny a odhady

Oceňování majetku/aktiv

Nepeněžité vklady do základního kapitálu

Žádosti o dotace

Revizní znalecké posudky

 

Cena posudku (odměna znalce) je vždy stanovena dohodou v rámci objednávky, nebo smlouvy.

 

 

 

 

www.znalec-it.cz, 2004-2021

Ing. Jan Krestýn, Brno, mail: j.krestyn@znalec-it.cz, tel.: +420 602 773 396