oceňování a odhady hodnoty

 

nehmotného majetku

 

 

Co je to nehmotný majetek (definice dle standardu IAS 38)

Nehmotný majetek je nepeněžní aktivum bez hmotné povahy

je výsledkem minulých události, bude hlavní aktivitou objednatele bude průběžně inovováno 

lze je oddělit od společnosti objednatele a  existuje k němu zákonné právo. Podléhá Autorskému právu (Copyrights) dle Autorského zákona č. 121/2000 Sb..

nehmotné aktivum je možné prodat nebo převést na jinou firmu.

bude generovat výnosy, přinese budoucí marginální ekonomický užitek společnosti objednatele

je kontrolovatelné nehmotné aktivum.  Vlastníci společnosti objednatele mají exkluzivitu na budoucím prospěchu z aktiva, ať již ho budou používat k tvorbě přidané hodnoty společnosti, nebo se rozhodnou software prodat

Oceňujeme majetek/aktiva právnických i fyzických osob.  podle právních předpisů a uznávaných metod oceňování.

Primárně se zaměřujeme na oceňování nehmotného majetku charakteru duševního vlastnictví. Ocenění má náležitosti znaleckého posudku

Duševní vlastnictví

AUTORSKÁ PRÁVA

PRŮMYSLOVÁ PRÁVA

Technická řešení

Označení

Ostatní

autorská díla

vynález

ochranná známka

průmyslový vzor

související díla

užitný vzor

označení původu

know - how

software

topografie

zeměpisná označení

odrůdy rostlin

databáze

 

obchodní firma

objevy

 

 

internetové domény

goodwill

 

Obvyklá (též „tržní“) cena podle Občanského zákoníku existuje a lze ji stanovit u zboží, s kterým se běžně obchoduje.

Je to cena běžná, pravidelně se opakující a odpovídající zvyku v daném místě a čase. A to u zboží shodného, nebo téměř shodného. Analýzou trhu můžeme odhadnout s poměrně velkou přesností nebo s malým rozptylem od průměrné hodnoty zjištěné např. aritmetickým průměrem. Cenu obvyklou lze zjistit pouze a jedině analýzou trhu. Zejména porovnáním s cenami podobných již prodaných nehmotných majetků.

V těchto případech je často potíž v tom, že s  obdobným majetkem  se sice obchoduje, ale na trhu nenajdeme obdobný, shodný, nebo téměř shodný s předmětem ocenění již prodaný s veřejně známou cenou.

Hodnota je ekonomický pojem týkající se peněžního vztahu mezi zbožím a službami, které lze koupit, a těmi, kdo je kupují a prodávají. zboží a služeb v daném čase podle konkrétní definice hodnoty. Hodnota není jednoznačným číslem jako je to v případě dosažené ceny, ale odhadem ohodnocení.

Pojmem hodnota se v těchto případech oceňování rozumí tržní hodnota dle Standardu 1 IVS 2005 a IVS 20111,

kde: „Tržní hodnota je odhadnutá částka, za kterou by měl být majetek směněn k datu ocenění mezi ochotným kupujícím a ochotným prodávajícím při transakci mezi samostatnými a nezávislými partnery po náležitém marketingu, ve kterém by obě strany jednaly informovaně, rozumně a bez nátlaku.“

 

Nejčastější důvody pro ocenění nehmotného majetku:

nepeněžitý vklad nehmotného majetku do základního kapitálu obchodní společnosti

použití nehmotného majetku jako zástavního předmětu

přeměny obchodních společností

odprodej nehmotného majetku

nehmotný majetek podniku v případě konkurzu nebo likvidace

vypořádání dědictví

další  obchodní jednání (prodej, převod, atp.)

 

Používané metody oceňování  nehmotného majetku:

Příklady:

Ocenění software a databází

Ocenění internetových domén a webů

Oceňování know-how     

Ocenění ochranné známky/průmyslové vzory

Nepeněžité vklady do základního kapitálu

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Poznámka: Použitá literatura a zdroje

Oceňování nehmotných aktiv, Pavel Svačina, Ekopress, 2010

Oceňování nehmotného majetku, Karel Čada,, VŠE, IOM 2009

Oceňování majetku v praxi, Vítězslav Hálek, DonauMedia, 2009

Základy softwarového práva, Martin Maisner a kol., Wolters Kluwer, 2001

Softwarové právo, Lukáš Jansa, Petr Otevřel, Computer Press, 2011

 

 

www.znalec-it.cz, 2004-2021

Ing. Jan Krestýn, Brno, mail: j.krestyn@znalec-it.cz, tel.: +420 602 773 396