kontakt

 

Ing. Jan Krestýn

 

Úvoz 61, 602 00 Brno

tel.: +420 602 773 396

krestyn@znalec-it.cz, j.krestyn@znalec-it.cz  

ihttp://www.znalec-it.cz

 

   

 

 

 

 

 

 

www.znalec-it.cz, 2004-2021

Ing. Jan Krestýn, Brno, mail: j.krestyn@znalec-it.cz, tel.: +420 602 773 396